Hatályos: 2020. február 1. napjától a visszavonás napjáig.

A jelen ÁSZF tartalmazza a http://faircoaching.hu/ weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • A szolgáltató neve: Szőke Kinga e.v.
 • A szolgáltató székhelye: 1145. Budapest, Erzsébet királyné u. 14/a.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: E-mail: kinga.szoke@faircoaching.hu
 • Adószáma: 69358399-1-42
 • Nyilvántartási száma: 53067043
 • Nyilvántartást vezető szerv: Szőke Kinga
 • Bankszámlaszám: (Raiffeisen) 12011409-01664356-00100008
 • A weboldal ügyfélszolgálatának adatai:
 • Telefon: +36 70/371 2359
 • E-mail: kinga.szoke@faircoaching.hu
 • Levelezési cím: 1145, Budapest, Erzsébet királyné u. 14/a.
 • A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. JELENTKEZÉS

3.1. Felhasználó a weboldalon vagy email-ben történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, fizetendő, bruttó árak.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a tanfolyam nevét, leírását.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a tanfolyam közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a tanfolyam valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Feliratkozás vagy Elektronikus megrendelő lap kitöltése:

Megrendelő a Weboldal http://faircoaching.hu/ aloldala alatt, a

„Jelentkezem” gombra kattintással értesítést kap arról, hogy a feliratkozás megtörtént, illetve módja nyílik megerősíteni azt. A megrendelési folyamat a jelentkezés megtételétől számított 14 napon belül lezajlik oly módon, hogy a Szolgáltató egy elektronikus megrendelőlapot küldd a Megrendelő részére, melyet az kitölt az alábbi szempontok szerint:

a) Név (a Megrendelő kereszt- és vezetékneve, melynek megadására a megrendelés teljesítése érdekében van szükség),

b) Telefonszám (a Megrendelő hívószáma, melyre azért van szükség, hogy Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot Megrendelővel a szerződés teljesítése során),

c) E-mail cím (a Megrendelő e-mail címe, melyre azért van szükség, hogy Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot Megrendelővel a szerződés teljesítése során),

d) Számlázási adatok: Név (Kereszt- és vezetéknév vagy cégnév) és Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám, melyekre azért van szükség, hogy Szolgáltató számlát állíthasson ki), ennek hiányában tartózkodási helye, feltéve, ha a Megrendelő természetes személy, illetve adószám. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, úgy cégnevet is módjában van megadni. Az így megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan Szolgáltató a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja Adatkezelési tájékoztatóját, melyet már az adatkezelés megkezdése előtt hivatkozás formájában elérhetővé tesz jelen ÁSZF XII. pontjának megfelelően.

A digitális Megrendelő lapon a Megrendelőnek lehetősége van a megfelelő tartalommal elküldeni a megrendelést (lásd: 3. pont).

5.2. Jelen ÁSZF szabályainak elfogadása: A megrendelő lap kitöltését megelőzően, már a feliratkozás előtt Megrendelő kipipálja a „Megismertem az Adatkezelési tájékoztatót és az ÁSZF-et, elfogadom az azokban foglaltakat, illetőleg hozzájárulok, hogy társaságuk ezek alapján adataimat megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye velem a kapcsolatot.” nyilatkozat melletti jelölő négyzetet (annak érdekében, hogy a Megrendelés érdekében tett lépések foganatosításra kerüljenek), mellyel elismeri, hogy tudomásul vette és magára kötelezőként fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. E nélkül Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni a megrendelést. A jelen ÁSZF-et Szolgáltató elektronikus hivatkozást (hiperhivatkozást) is elhelyez a jelölőnégyzetnél.

5.3. Megrendelés elküldése: Amennyiben Megrendelő az 1. és 2. pontok szerint járt el, a “Jelentkezem” címkére kattintva elküldi a Szolgáltatás megvásárlására irányuló megrendelést a megadott tartalom szerint.

5.4. Megrendelés visszaigazolása: A megrendelés elküldését követően Szolgáltató e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot Megrendelővel, azaz visszaigazolja a megrendelést a megadott adatok alapján. Az így megküldött elektronikus levél tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a valamint a zárt oktatási felület elérési linkjét.

5.5. Fizetési kötelezettség teljesítése: Megrendelő a fizetés módja szerint – előzetesen, tehát a Szolgáltatás teljesítését megelőzően – teljesíti fizetési kötelezettségét, mellyel egyidejűleg elismeri a megrendelésében foglaltak helytállóságát. A fizetés a jelen ÁSZF VIII. főpontjában foglaltaknak megfelelően online fizetéssel történik. Amennyiben Megrendelő észrevételt tesz a megrendelésben szereplő adatok helytelenségét, pontatlanságát illetően, Szolgáltató köteles a megrendelést az észrevételnek megfelelően korrigálni, illetve a szolgáltatást aszerint teljesíteni. A jelentkezés véglegesítése a tandíj vagy foglaló befizetésével történik.

5.6. Szolgáltatás teljesítése: A kifizetését követően Szolgáltató intézkedik a számla kiállításáról és megküldéséről, valamint a megrendelt Szolgáltatások Megrendelő számára történő teljesítéséről.

5.7. Megrendelés utólagos módosítása: Amennyiben Megrendelő a megrendelés során hibás, vagy pontatlan adatokat adott meg, és úgy küldte el megrendelését, illetőleg bármely okból módosítani szeretné az elküldött megrendelésében foglaltakat, úgy erre a megrendelés elküldésétől számított tizennégy (14) napon belül, de
legkésőbb a kifizetésig van lehetősége. A megrendelés módosítása csak írásban érvényes.

6. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6.1. Ha Megrendelő megrendelést küld a Weboldal vonatkozó oldalain, és Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, online (távollevők közötti) szolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között, mely alapján:

a) a Szolgáltató a rá bízott feladat ellátására,

b) a Megrendelő a vételár megfizetésére köteles.

6.2. Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló (jelen ÁSZF IV.4. pontja szerinti) e-mail a Megrendelőhöz a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, illetve nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.

6.3. Amennyiben a befizetett programon indokolt esetben (pl. vis maior) mégsem tud részt venni a Felhasználó, a befizetett összeget átruházhatja másra, VAGY a soron következő legközelebbi alkalommal egy ugyanolyan programon letanulhatja. A részvétel kizárólag az adott programra ruházható át, az átruházás a Felhasználó feladata és felelőssége. A befizetett összeg ezt követően tovább nem görgethető, és nem használható fel más tanfolyamra, programra.

6.4. A tanfolyam kezdete előtt 48 órán belül jelzett lemondás esetén az összeg nem letanulható, és nem visszatérítendő. Ez alól kivételt képezhet a vis maior esete, ez adott esetben a Szolgáltató egyéni elbírálásának tárgya.

6.5. A szervező indokolt esetben az időpont változtatás jogát fenntartja.

6.6. A jelentkezési feltételek mindazokra is vonatkoznak, akik ajándékutalvánnyal vesznek részt a tanfolyamon.

6.7. A tandíj részben vagy egészben való visszatérítése nem lehetséges.

6.8. Felek kijelentik, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, melyre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Minden olyan kérdés tekintetében, amelyre jelen ÁSZF nem terjed ki, Felek Magyarország jogát, elsősorban a 2013. évi V. törvényt, azaz a Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályait tekintik irányadónak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

6.9. A szerződés magyar nyelven jön létre, illetőleg azt a Weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Weboldal regisztrációhoz kötött használata során hozzáférhető. Annak tartalmát ily módon elolvashatja, maradéktalanul megismerheti, mentheti vagy kinyomtathatja.

7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, képzések).

8 A FIZETÉS MÓDJA

8.1. Megrendelő a fizetési kötelezettségét főszabály szerint banki átutalás útján teljesítheti az alábbi feltételekkel:

a) Mivel Szolgáltató (kisadózói minősége okán) ÁFA körön kívül esik, a vételár nettó összegét a megrendelésben megadott mennyiség szerint, valamint a szállítás költségét a jelen ÁSZF 1. főpontjában rögzített bankszámlaszámra 12011409-01664356-00100008 (Raiffeisen) kell banki átutalással megfizetni.

b) Az átutalás kedvezményezettje: Szőke Kinga e.v.

c) A közleményben a következő szöveget kell megadni: “(Szolgáltatás neve), (név)”. A (Szolgáltatás) jelzés alatt a megrendelt szolgáltatás pontos megnevezését, (név) jelzés alatt Megrendelő nevét kell érteni.

8.2. Megrendelő a vételárat előzetesen köteles megfizetni Szolgáltató részére.

8.3. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a vételár összegét a Megrendelő fizetési számláján a Megrendelő számlavezető bankja (Raiffeisen Bank) jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

8.4. A fizeti teljesítés előzetes egyeztetés által, és kivételes esetben készpénzben is megtörténhet.

8.5. Szolgáltatót csak attól a naptól terheli teljesítésre vonatkozó kötelezettsége, amikor a fizetési kötelezettség Megrendelő által teljesítésre kerül.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogvitákat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

11.2. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát elektronikus úton elérhetővé és megismerhetővé tette Weboldalán (link: http://faircoaching.hu/aszf)

Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát, szabályait és a mellékletekben foglaltakat megismerte és maradéktalanul elfogadja.

11.3. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre alakította ki, a Felek egyedileg nem tárgyalták meg. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Weboldalon közzéteszi.

11.4. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelése során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Megrendelő vállalja, hogy az azokban bekövetkezett változást – amennyiben az befolyásolja a Szerződés teljesítését – haladéktalanul Szolgáltató tudomására hozza.

11.5. Megrendelő a Weboldal ügyfélszolgálatán élhet panasszal, melyet Szolgáltató köteles kezelni.

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a
lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek.

11.7. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy

Szolgáltató az Szerződés megtörténtének tényét referenciaként felhasználja és Megrendelő Szolgáltatással, Szolgáltatóval, a Szolgáltatással vagy a Weboldallal kapcsolatos véleményét, álláspontját, ajánlását a referenciái között név nélkül feltüntesse.

11.8. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF megfelel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdésében előírt tájékoztatásnak, illetőleg beleegyezik, hogy azt Megrendelő vele jelen tartós adathordozón közölje.

11.9. Az Elker. tv. 13/A. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően Szolgáltató – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

11.10. A jelen ÁSZF szerinti Szerződés teljesítésével létrejövő adatkezelések szabályairól, valamint céljukról, jogalapjukról, időtartamukról, forrásukról szóló tájékoztatásról Szolgáltató Weboldalán elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató szolgál.